Szanowni Państwo

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie 2016/679”), jednym z wymogów Rozporządzenia 2016/679 jest obowiązek poinformowania w przypadku przetwarzania danych osobowych m.in. klientów, kontrahentów oraz podmiotów udostępniających lub przekazujących dane osobowe, o sposobach i celach przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

Uprzejmie informuje, że Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. w związku z prowadzoną działalnością, jako administrator danych osobowych, przetwarza dane osobowe otrzymane bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą, jak również pozyskane w inny sposób, w tym pozyskane z publicznych rejestrów i wykazów.

Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. przetwarza następujące dane:

1. Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, pochodzące bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów i wykazów.

2. Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli i reprezentantów klientów, kontrahentów oraz pozostałych podmiotów, pozyskane bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów i wykazów.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Tożsamość administratora
Administratorem jest Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K., Emilin 7A, 97-420 Bełchatów.

Dane kontaktowe administratora
Z administratorem – Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K. – można skontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie: +48 44 633 25 07 lub pisemnie na adres siedziby administratora: Emilin 7A, 97-420 Bełchatów.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest zobowiązany do wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna
Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z realizacją oraz rozliczeniem umów, zleceń lub zamówień, a także gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom przede wszystkim w związku z realizacją oraz rozliczeniem umów, zleceń lub zamówień, a także podmiotom wykonującym usługi, pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne, egzekucyjne, informatyczne, itp.

Okres przechowywania danych
Dane będą przetwarzane bezterminowo.

Prawa podmiotów danych
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Na żądanie osoby, której dane są przetwarzane, przetwarzanie danych może zostać ograniczone lub dane mogą zostać usunięte, z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. Ograniczenie przetwarzania lub usunięcie danych może jednak uniemożliwić realizacje oraz rozliczenie umów, zleceń lub zamówień.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim właściwym dla zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86.

Niniejsza informacja została sporządzona w ramach obowiązku spoczywającego na administratorze danych osobowych. Dokument ten stanowi o podstawowych zasadach stosowanych w zakresie danych osobowych. W sytuacji, gdy przekazujecie Państwo jakiekolwiek dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały spełnione przez Państwa wszelkie obowiązki wymagane Rozporządzeniem 2016/679 oraz uznajemy, że dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie oraz że wyrażają Państwo zgodę na ich przetwarzanie. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mając na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieupoważnionych.

 

Administrator danych osobowych
Bomii Serwis Sp. z o.o. S.K.